Beleidsplan

Beleidsplan kv Eendracht Harlingen

‘Het kaatsen opnieuw tot bloei brengen “  2017 – 2020


1. Inleiding
De kaatssport in Harlingen ondervindt al geruime tijd steeds meer concurrentie van andere sporten.  Het wordt ook lastiger om functies voor bestuur, trainers en commissies opgevuld te krijgen en vrijwilligers te vinden. Daarom is het tijd om een aantal zaken goed te overzien en nieuwe keuzes te maken. In dit beleidsplan wordt beschreven welke koers Kaatsvereniging Eendracht gaat varen en welke consequenties dat heeft.
Dit beleidsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan alle leden tijdens de algemene ledenvergadering op 6 april 2017 en na elk jaar vindt er een evaluatie plaats door het bestuur. Het resultaat van deze evaluatie wordt daarna weer gepresenteerd aan de leden op de algemene ledenvergadering.

 
2. Onze vereniging
Kaatsvereniging Eendracht is opgericht op 30 oktober 1900.
De vereniging beschikt over een eigen veld en accomodatie en heeft als doel: De kaatssport te doen beoefenen en te bevorderen.
De vereniging tracht dit doel nog steeds te bereiken door, zoals in de oprichtingsstatuten staat beschreven:
 • Deel te nemen aan de door de KNKB georganiseerde of goedgekeurde competities en wedstrijden.
 • Zelf wedstrijden te organiseren.
 • Evenementen op het gebied van de kaatssport te organiseren.
 • De nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden.                      
3. Analyse
Een organisatie en dus ook een vereniging heeft een structuur nodig om haar leden tot dienst te zijn. Er moet een balans zijn tussen de inspanningen en de opbrengsten om de doelen te bereiken. Het 7S-model van McKinsey is een handig hulpmodel om een analyse te maken van onze vereniging. Zo wordt duidelijk waar we staan, waar we goed in zijn en wat beter kan.
 
 
 
Structuur
Onze kaatsvereniging bestaat uit een algemeen bestuur en vertegenwoordigt alle leden. De leden worden minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en met nieuwe voorstellen komt.
Het voltallige bestuur van de kaatsvereniging bestaat, afgezien van enkele vacatures, uit 6 personen. Er is een voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris en twee algemene leden. 
 
Naast het lidmaatschap van de KNKB is onze kaatsvereniging aangesloten bij de Federatie Barradeel e.o.. In dit verband worden er vooral wedstrijden voor de jeugd in deze regio georganiseerd. Het hoogtepunt is de jaarlijkse Barradeel Partij voor zowel de senioren als de jeugd.
     
Strategie
De kaatsvereniging heeft een duidelijke strategie: De jeugd weer enthousiast maken voor de kaatssport. Sinds enkele jaren heeft dit de hoogste prioriteit!
Het jaarlijks aangeboden kaatslesprogramma op de basisscholen, georganiseerd door de Stichting Sport Promotie Harlingen, is erg succesvol.
KV Eendracht levert bij de afsluiting van dit prachtige project vrijwilligers en stelt haar accomodatie en materialen beschikbaar.
 


Systemen
De communicatie met de leden verloopt divers. Eenmaal per jaar ontvangen alle leden het programmablad. Hierin staat actuele algemene informatie over de vereniging, contactpersonen, sponsoren, wedstrijden, etc. Daarnaast worden indien nodig aparte mailings naar de leden verzonden. Van een deel van de leden en vrienden beschikt de vereniging over de e-mailadressen.
De vereniging heeft een eigen website en facebookpagina.
Via de website kunnen de leden zich opgeven voor een ledenwedstrijd en hierop worden ook wedstrijdverslagen, foto’s en uitslagen gepubliceerd. Dit laatste gebeurt ook via de facebookpagina.
 
De financiën worden digitaal verwerkt en opgeslagen.
De afgelopen jaren is al geïnvesteerd in de contacten met de sponsoren door advertenties in het programmablad op te nemen, logo’s te plaatsen op de website en ze uit te nodigen voor de hoofdklasse wedstrijd (Hotze Schuil Partij). Hierbij krijgen ze een aantal consumptiebonnen uitgereikt.
Onze accommodatie hebben we goed voor elkaar. We beschikken over een eigen veld, materiaalgebouw, kleedgelegenheid en kantine (‘t Skuulhoekje).
Onze vereniging beschikt over voldoende materiaal.
 
Sleutelvaardigheden
Tijdens het kaatsseizoen, lopend van eind april tot half september, organiseert de kaatsvereniging bijna wekelijks een wedstrijd. Dit zorgt voor aanloop en vertier naar het kaatsveld. Door de week worden competities en trainingen georganiseerd. De deelnemers en bezoekers aan kaatswedstrijden zorgen daarnaast voor een belangrijke bijdrage aan de omzet van de kantine.
Als we kijken naar de prestaties van onze kaatsers op KNKB-niveau, dan is er momenteel slechts één topper op hoofdklasse niveau en verder zijn er, buiten de 50+ categorie, geen seniorleden actief op KNKB-niveau. Bij de jeugd zijn er wel kinderen actief geworden op Federatie-niveau en enkele ook al op KNKB-niveau. Toppers zijn er nog niet en in afdelingsverband is de keuze meestal niet zo groot. We zijn wel blij dat we in sommige categorieën weer een partuur kunnen leveren.
 


Personeel

Bestuur
Het wordt steeds lastiger om geschikte bestuursleden te vinden. Privéomstandigheden, werk of andere prioriteiten gaan voor. Gesprekken met potentiële kandidaten leren ons dat tijdsbesteding en dan met name de aanwezigheid tijdens wedstrijden, te veel belasting is. Het huidige bestuur erkent dit probleem en draagt dit zelf ook.

Leden
Het ledental is vergeleken met vroeger terug gelopen, maar bij de jeugd is er juist weer een toename te zien. Dit is vooral te danken aan de kaatslessen, die op de basisscholen worden gegeven.

Vrienden
Onze vereniging kent ook een vriendenclub. Deze vrienden ondersteunen  onze vereniging met een jaarlijkse bijdrage en hun namen worden vermeld op het speciale bord in de kantine.
                                                                                                                                                                               
Wedstrijden
Onze kaatsvereniging start het kaatsseizoen de laatste jaren op Koningsdag met een KNKB heren 50+ partij. Het kaatsseizoen loopt door tot begin september. In principe worden er wekelijks wedstrijden georganiseerd. Dit zijn ledenwedstrijden (harde en zachte bal), KNKB-wedstrijden of Federatiewedstrijden. Naast de door onze kaatsvereniging georganiseerde wedstrijden wordt er ook kaatsen georganiseerd door sommige families.
De deelname van senioren aan ledenwedstrijden met de harde bal liep flink terug. De wedstrijden met de zachte bal trokken wel voldoende deelnemers, mede ook omdat deze open staan voor niet-leden. Daarom mogen er nu ook niet-leden meedoen aan de ledenwedstrijden met de harde bal.

Competitie
Het competitiekaatsen voor de heren is op z’n retour. Met pijn en moeite kunnen een aantal tweetallen worden gevormd om toch te kunnen kaatsen. Voor de jeugd is er een competitie opgestart en de deelname hierbij is constant en goed.

Sponsors
Onze kaatsvereniging heeft een groot aantal sponsors en sinds kort ook  een Hoofdsponsor: Lenger Seafoods.
Zij hebben een reclamebord op het veld en hun logo’s staan op de website. Sommige sponsoren hebben hun naam aan een wedstrijd verbonden en anderen zijn sponsor van de kransen bij een wedstrijd.

 
 
Stijl
Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het besturen van onze kaatsvereniging. We zijn op zoek naar extra bestuursleden en ook naar opvolgers van de voorzitter en penningmeester.
Het bestuur van onze vereniging kenmerkt zich door ‘denkkracht’ en ‘handjes’. Concreet betekent dit dat het bestuur zowel bezig is met beleidsbepaling en vooruitgang, als ook met de uitvoering daarvan. Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers in het algemeen te vinden. Daarnaast worden de uit te voeren werkzaamheden altijd door dezelfde personen verricht. Naast bestuursleden is dat een vast groepje vrijwilligers, waar steeds een beroep op gedaan kan worden.                         
Er zijn wel commissies ingesteld met een eigen takenpakket, maar ook daar wordt het werk steeds gedaan door de vaste ploeg vrijwilligers plus enkele bestuursleden.
Er is geen apart jeugdbestuur.

Waarden
We streven naar sportiviteit en gezelligheid, maar ook naar prestaties.        
Om de jeugd verder te brengen in hun ontwikkeling en talenten, is er een nieuwe trainer aangesteld.
Kaatsen moet voor iedereen mogelijk zijn.                      
We mogen elkaar aanspreken op zaken die niet goed lopen.                                              
We erkennen dat we als bestuur een voorbeeldfunctie hebben.
 
4. Onze visie: waar willen we naar toe, wat willen we zijn?
We vinden het belangrijk om het kaatsen in Harlingen te behouden. Onze focus ligt dan ook bij de jeugd. Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst!
We streven er naar om meer jeugdleden mee te laten doen aan wedstrijden op Federatie niveau. Daarna streven we er naar om de betere talenten mee te laten kaatsen op KNKB-niveau. Wij willen graag weer in alle categorieën een afdelingspartuur hebben.
We kiezen voor continuïteit in trainingen, competities en (alternatieve) ledenwedstrijden. Hierbij mogen ook niet-leden meedoen.
 
Omdat kaatsen betaalbaar moet blijven, willen we de contributie zo laag mogelijk houden. Contributieverhoging van de KNKB wordt pas na een besluit van goedkeuring op de ALV doorberekend aan onze leden.
 
Sponsoren blijven voor onze vereniging belangrijk en we willen hen dit gevoel ook geven. Wij proberen meer naamsbekendheid te genereren voor onze sponsoren.
        
5. Onze acties
 
Wedstrijden, trainingen en competities
(Cursief gedruk is de evaluatie van 2017)
 1. We willen doorgaan met de zachte bal partijen, want die brengen qua omzet geld op voor de vereniging.  Bij alle leden partijen (harde en zachte bal) mogen ook niet-leden meedoen.
  Dit is in 2017 goed gelukt. Bij de harde bal partijen waren er meer deelnemers
 2. We proberen om het competitekaatsen voor senioren heren en dames te stimuleren, zodat er weer elke week gekaatst kan worden op de competitieavond.
  Het competitiekaatsen verliep redelijk. Er kon elke week gekaatst worden. Toen de deelname behoorlijk toenam, werd er in Midlum gestart met kaatsen op dinsdagavond. Daar gingen toen alle deelnemers naar toe en werd er niet meer in Harlingen gekaatst. Wij gaan proberen om een vorm van samenwerking op te zetten met deze groep.
 3. Wij willen weer jeugdwedstrijden organiseren nu er weer meer jeugd is die aan wedstrijden mee kan doen.
  Er is met succes een jeugdwedstrijd gehouden met 8 parturen. Het seizoen werd afgesloten met de Ouder-Kind partij. Wij gaan bekijken of er ruimte is voor een tweede jeugdpartij in het programma. Dit heeft de hoogste prioriteit!
 4. Wij blijven onze medewerking verlenen aan de kaatslessen op de basisscholen en de afsluitende wedstrijden, waarbij om het kampioenschap van Harlingen wordt gestreden. Hiervoor stellen wij onze accomodatie en materialen beschikbaar en leveren wij vrijwilligers voor het leggen van de speelvelden en de organisatie. Wij rekenen er op dat dit zal leiden tot nog meer nieuwe jeugdleden.
  De afsluitende wedstrijden zijn zeer succesvol met veel parturen. Het leverde ook weer 12 kinderen op die gratis mee mochten trainen.
 5. Wij streven er naar om meer jeugd mee te laten doen aan wedstrijden op Federatie-niveau. Dit stimuleren we door de kinderen mee te laten doen aan het competitie kaatsen, zodat ze zich sneller ontwikkelen.
  Het aantal deelnemers is redelijk stabiel gebleven. Ze konden in de nieuwe tenues kaatsen, die zijn aangeschaft voor de jeugd.
 6. Wij streven er naar om meer jeugd op KNKB-niveau te laten kaatsen, zodat we weer met een afdelingspartuur zijn vertegenwoordigd. Hiervoor hebben we een nieuwe trainer aangesteld, die op de training deze groep meer prestatie gericht gaat trainen.  
  De nieuwe trainer heeft zich gericht op de wat meer gevorderde jeugd. Hierbij werd hij goed ondersteund door één gediplomeerde trainer en een assistent. Bij de pupillen jongens en bij de jongens kon er een afdelingspartuur worden samengesteld en is er gekaatst op knkb niveau.  
 7. Wij streven er naar om meer inkomsten te genereren bij de KNKB Hoofdklasse partij, zodat het saldo minder negatief wordt.     
  Hiervoor proberen we meer activiteiten te organiseren in de tent en we proberen meer publiek te trekken door de bekendheid te vergroten via sociale media. 
  De tent is veel beter gebruikt! Na de Bingo op vrijdagavond was er een succesvol Darttoernooi op de zaterdag. Op de zondag waren er meer dan 200 betalende toeschouwers en dat was twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De omzet in de tent was ook veel beter. Wij willen dit graag een vervolg geven.
     
  Bestuur 
                                                                                                      
 8. Het bestuur moet worden uitgebreid, zodat de taken beter verdeeld kunnen worden. De tijdsbesteding voor een bestuursfunctie moet teruggebracht worden.
  Er is één nieuw bestuurslid bij gekomen en dat was ook hoognodig. De tijdsbesteding van de bestuursleden is nog steeds niet voldoende teruggebracht. Uitbreiding van het bestuur blijft nodig.Er moeten opvolgers worden gezocht voor de voorzitter en de penningmeester.
 9. Er moeten opvolgers worden gezocht voor de voorzitter en de penningmeester.
  Er zijn geen opvolgers gevonden. Dit wordt nu heel urgent, want de voorzitter en de penningmeester hebben aangegeven om er nu definitief mee te gaan stoppen.

  Vrijwilligers
 10. We gaan op zoek naar meer vrijwilligers, die zich in willen zetten voor onze vereniging.
  Er is een ouderavond gehouden voor de ouders van onze jeugdleden. Hierin is ook gevraagd om hulp en de ouders konden een formulier invullen en aankruisen bij welke activiteit(en) zij wilden helpen. Dit leverde helaas nog niet veel hulp op.
 11. Er moet wel duidelijk worden afgesproken wat er van de vrijwilligers wordt verwacht.
  Op het formulier van de ouderavond van punt 10 stonden alle activiteiten omschreven en deze zijn allemaal apart toegelicht op de ouderavond

  Sponsoren
 12. We streven er naar om nog meer sponsors binnen te halen.
  Het aantal sponsors is gelijk gebleven. Er heeft niemand opgezegd en voor de toekomst zijn er wel een paar nieuwe op komst.

 13. We proberen de naamsbekendheid van de sponsors te vergroten door hun namen te noemen in publicaties en op de website en facebook.
  Alle logo’s van de sponsors staan op de website en in het programmaboekje. Daarnaast worden bedrijven apart vermeld bij bepaalde wedstrijden.
  Alle bedrijven worden uitgenodigd bij de Hotze Schuil Partij (hoofdklas knkb).

Laatste nieuws: