Verenigingsinfo

Geachte Bezoeker,

Als u of uw kind lid wilt worden, dan kunt u mailen naar de (wedstrijd)secretaris.   
Ook voor overige informatie/vragen kunt u altijd contact opnemen.
De contributie voor volwassenen bedraagt 30 euro per jaar.
Voor kinderen is de contributie 10 euro en eventueel met een bondsnummer 15 euro.
Opzeggen van het lidmaatschap zo snel mogelijk na afloop van het seizoen. Dus niet vlak voor het nieuwe seizoen!
Voor ouders die de contributie niet kunnen betalen heeft de gemeente een speciaal kindpakket:
https://beveiligd.harlingen.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42168/product/kindpakket_988.html

  
o KV Eendracht is opgericht op 31 oktober 1900.
   Inschrijfnummer KvK: 40000096 
   Rekening nummer:  NL96RABO 032.55.30.424 t.n.v. penningmeester KV Eendracht 
o Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com 
o Correspondentie aan de vereniging uitsluitend richten aan het secretariaat/wedstrijdsecretariaat:
   Post: Harlingerstraatweg 78, 8872 NC Midlum of Riedstraat 54, 8861 JC Harlingen.
   Email: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com
 
 

Bestuur:
Jan Nieuwenburg ( voorzitter)
J.R. Thorbeckestraat 102, 8862 VL, Harlingen,
Tel: 0517 - 417102 en 06-54396122
Email: janenjelly@home.nl

Jelle. Helvrich (penningmeester )

Simon de Groot (secretaris en wedstrijdsecretaris)
Harlingerstraatweg 78, 8872NC, Midlum 
Tel: 0517-418545
Email: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com 

Simon.Nijkamp     (algemeen bestuurslid)
Douwe Broersma  (algemeen bestuurslid)
Jouke Reitsma      (algemeen bestuurslid)
 
KV Eendracht is opgericht om de kaatssport te bevorderen en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB).
KV Eendracht maakt deel uit van de Federatie Barradeel e.o. van de KNKB.
KV Eendracht organiseert ledenwedstrijden op het veld. Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd in KNKB - verband en in Federatie - verband.
Zowel op het veld als in de zaal ( Waddenhal ) worden trainingen georganiseerd. Bij KV Eendracht staat het kaatsen met de harde bal centraal, maar wordt ook veel aandacht besteed aan het kaatsen met de zachte bal.Taakomschrijving Bestuursleden Kaatsvereniging Eendracht Harlingen
 
Bestuur en aanspreekpunten van de onderstaande Commissies:
 
Voorzitter (Jan Nieuwenburg)                              Kantinecommissie en Onderhoud
Penningmeester (Jelle Helvrich)                           Vacature                   
Secretaris/wedstrijdsecretaris (Simon de Groot)   Technische commissie en Jeugdcommissie
Bestuurslid algemeen 1 (Simon Nijkamp)             Perken- en veldcommissie
Bestuurslid algemeen 2 (Douwe Broersma)          Jeugdcommissie en sponsorcommissie                           
Bestuurslid algemeen 3 (Jouke Reitsma)              Kantinecommissie en sponsorcommissie

(Veldcompetitie)
 
Vanaf 14 jaar heren en dames op dinsdagavond– in Midlum - Nynke en Marije Agema - Aanvang: 19.00 uur
60+ competitie op maandagavond– Wiebe van Dijk en Douwe Broersma - Aanvang: 19.15 uur 
Voor de jeugd op dinsdagavond - Wim de Haan - Aanvang: 19.00 uur                     

Jeugdtraingen - trainer Jan Volbeda
winterseizoen vanaf januari op maandag van 18.00 - 19.00 uur in de Waddenhal
zomerseizoen vanaf mei op donderdag van 19.00 - 20.00 uur training op het veld


Voorzitter (Jan Nieuwenburg)
 
Het leiden van de vereniging.
Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.
Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten.
Onderhouden van de contacten c.q. vergaderingen met de gemeente en andere verenigingen (KNKB en Federatie Barradeel en Omstreken).
In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement.
Volgen van de externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
Organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
Penningmeester (Jelle Helvrich) - functie is vacant (Jelle blijft op de achtergrond nog wel taken uitvoeren)
(sommige taken worden nu door iemand anders uitgevoerd) 

Beheren van de geldmiddelen.
Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.
Het doen van betalingen namens de vereniging.
Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden,
subsidies, e.d.. (nu taak van Douwe Broersma)
Verzorgen van de financiële jaarstukken.
Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
Beheren ledenadministratie (nu taak van Simon de Groot)
Verspreiden ledenkaarten (nu taak van Douwe Broersma)
Assisteren bij organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek) - vervalt nu
 
Secretaris (Simon de Groot)
 
In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Het jaarverslag van de vereniging opstellen.
Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post.
Zorg dragen voor een juiste archivering en beheren van het archief.
Doorspelen relevante informatie aan clubblad en website.
Organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
Wedstrijdsecretaris (Simon de Groot)
 
Verzorgen van de inschrijving van de teams in de competitie.
Verzorgen van de teamopgaven en de eventuele wijzigingen daarin.
Verzorgen van de administratie met betrekking tot wedstrijdformulieren en de verzending naar de verantwoordelijke instantie.
Doorgeven van wedstrijdwijzigingen.
Het maken van de wedstrijdlijsten knkb wedstrijden - downloaden van de knkb site - laten drukken
Het maken van de wedstrijdlijsten van de ledenpartijen met harde bal - na loting.
Versturen van scheidsrechtersrapporten naar de verantwoordelijke instantie.
Assisteren bij organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
Extra zolang er geen nieuwe penningmeester is: 
Beheren administratie van de leden, vriendenclub en sponsors 
 
Bestuurslid algemeen 1 (Simon Nijkamp)
 
Regelen van de 'club' scheidsrechters (samen met de voorzitter)
Regelen keurmeesters voor KNKB wedstrijden. (Dit wordt nu gedaan door Johannes Hinrichs).
Bestellen prijzen en kransen kaatsen. (Dit wordt nu gedaan door Jan Nieuwenburg).
Assisteren bij organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
Bestuurslid algemeen 2 – (Dit wordt nu gedaan door Jan Nieuwenburg)
 
Organiseren bingo- en kaartavonden.
Bestellen / inkopen prijzen kaarten en bingo.
Assisteren bij organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
Jeugdcommissie (Douwe Broersma, Simon de Groot, Yvonne Stam, Tjibbina Postma)
 
Zorgt voor begeleiding van jeugdteams KV Eendracht (wedstrijden).
Signaleren van knelpunten binnen de jeugd en hiervoor passende oplossingen vinden.
Is het aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders.
Organiseren van een ouderavond.
Zorg dragen voor de organisatie van jeugdactiviteiten.
Doorspelen relevante informatie aan clubblad en website.
Assisteren bij lotenverkoop grote loterij.
Assisteren bij voorbereiding/uitvoering organisatie hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 

Onderhoud- en kledingcommissie (Jan Nieuwenburg – onderhoud. kleding - Esther van Houten)
 
Uitvoeren “grote” onderhoudswerkzaamheden veld, kantine, opslag en kleedboxen (schilderen, e.d.).
Beheren verenigingskleding.
Tribune opbouwen    
Tribune afbreken
 
Kantinecommissie (Jan Nieuwenburg, Jouke Reitsma, Yvonne Stam, Simon Nijkamp en Esther van Houten)
 
Beheren kantine.
Regelen kantinemedewerkers (ook voor bingo- en kaartavonden).
Zorgdragen voor inkoop kantine.
Zorgdragen onderhoud kantine (schoonmaak).
Assisteren bij voorbereiding/uitvoering hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
 
Perken- en veldcommissie (Simon Nijkamp, Douwe Broersma, Jan Nieuwenburg, Haye Postma, Gerrit bij de Weg, Age Tichelaar en Henk Knier)
 
Perken leggen/opruimen.
Keuren veld (consul is Jan Nieuwenburg).
Zorgdragen onderhoud kleedboxen (schoonmaak).
Onderhoud van het wedstrijdmateriaal
 
Sponsoring- en public relationscommissie (Jan Nieuwenburg, Douwe Broersma Simon de Groot en Jouke Reitsma)
 
Werven en onderhouden van contacten met sponsoren (Jan en Simon)
Verzamelen en digitaliseren sponsorlogo’s.
Beheren sponsorcont(r)acten 
Opstellen PR beleid (vaststellen PR beleid = bestuur).
Verzorgen van affiches.
Verzorgen jaarprogrammaboekje (Douwe)
Organiseren grote verloting (Jan)
Beheer en onderhoud website en facebook pagina (Simon)
 
 
Technische commissie ( Simon de Groot en Johannes Hinrichs)
 
Organiseren en begeleiden van trainingen jeugd.
Selecteren afdelingsparturen.
Stimuleren deelname aan Federatiewedstrijden en knkb wedstrijden.
Verzorgen van de distributie van de wedstrijdprogramma's aan de begeleiders.
Assisteren bij voorbereiding/uitvoering hoofdklasse partijen (conform draaiboek).
 
 
(Veldcompetities)
 
Organiseren veldcompetitie op dinsdagavond in Midlum – Nynke en Marije Agema
Organiseren veldcompetitie 60+ op maandagavond – Wiebe van Dijk en Douwe Broersma
Organiseren veldcompetitie jeugd op dinsdagavond - Wim de Haan
Verzorgen van het competitiemateriaal (samen perken leggen en opruimen)
 
 
Elke commissie staat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur behartigt, zo goed mogelijk, de belangen van de verschillende commissies.
Een bestuurslid heeft zitting in een aan hem/haar toegewezen commissie en is tevens het aanspreekpunt (onderstreepte naam) van deze commissie voor de leden. 

Laatste nieuws: